Lepené spoje

Lepené spoje jsou stále více prosazovanou technologií ve spojování kovových i nekovových součástí. Pro vytvoření nerozebiratelného spoje se využívají syntetická lepidla. Principem lepení je využití adhezivní síly mezi lepidlem a spojovanými součástmi a vlastní soudržnosti lepidla.

Konstrukčně jsou lepené spoje řešeny jinak, než například svarové spoje – podle použitého lepidla je vybírán způsob a postup spojování. Rozhodujícím faktorem pro jeho provedení je teplota, tlak a doba, po kterou probíhá lepení.

Tyto spoje mají velkou pevnost ve smyku a tahu, menší pevnost mají však v odlupování. V momentech, kdy by mohlo dojít k odlupování, je ideální zkombinovat lepení s nýtováním.

Výhodou tohoto druhu spojů jsou nízké náklady na výrobu, časová nenáročnost, nižší požadavky na přesnost výroby. Lepením nedojde k zeslabení místa spojení z hlediska tvarové pevnosti, nevytvářejí se vruby a mechanické vlastnosti spojovaných součástí jsou minimálně ovlivněné.

Syntetická lepidla

Lepidla můžeme posuzovat z několika různých hledisek:

 • chemické složení
 • tekutost
 • fyzikální stav
 • druh vazby
 • lepivost
 • počet složek
 • teplota při vytvrzování
 • reakce při vytvrzování

Kvalitní lepidlo by mělo být odolné vůči vodě, stárnutí atmosférickým vlivem. Mělo by být spolehlivé, umožňovat jednoduchou technologii lepení a mít vyváženou pevnostní charakteristiku.

Rozdělení lepidel:

 • podle počtu složek
  • jednosložková – nejvýhodnější; bývají ve formě tekutého roztoku, pasty, prášku, tyčinky nebo lepicí fólie
  • dvou a vícesložková – nejrozšířenější
 • podle způsobu vytváření lepeného spoje
  • roztoková (disperzní) – spoj se vytvoří vsáknutím nebo odpařením rozpouštědla
  • tavná – tvoří spoj po ztuhnutí lepidla
  • citlivá na tlak – spoj vznikne tlakem na lepicí pásku ve spojovaném místě
  • s vytvrzující chemickou reakcí – používá se často ve strojírenství. Pokud probíhá vytvrzovací reakce v teplotách do 20°C, jedná se o tzv. studená lepidla. V rozsahu 21°C až 144°C se jedná o lepidla teplá a nad 144°C lepidla horká. Lepidla mohou tvrdnout také pod tlakem – >0,3MPa = tlaková lepidla, <0,3MPa = beztlaková lepidla.
 • podle druhu použité pryskyřice
  • kaučuková
  • polyvinylchloridová
  • polyvinylalkoholová
  • polyvinylacetátová
  • deriváty kyseliny
   • akrylové
   • metakrylové
   • polyamidové
   • polybenzimidazolové
   • polyimidové
   • formaldehydové
   • epoxidové
   • polyesterové
   • izokyanátové
   • z organokřemičitých sloučenin
Některé druhy lepidel a jejich použití
Epoxidová lepidla
 • spojují: kovy, kovy s dřevem či kůží, sklo, keramiku, beton s kovy, reaktoplasty
 • obchodní označení: CHS-Epoxy 110, CHS-Epoxy 1 200, Araldit, AY-101, AY-103, Epilox, Ablebond,…
Fenolformaldehydová lepidla
 • spojují: dřevo, sklo
 • obchodní označení: Umacol, B, F 20, F 24, Resol F 5250, Umaform, Aerophen, 1201, AF 10, AF 30, Cascophen,…
Modifikovaná Fenolformaldehydová lepidla
 • spojují: kovy, kovy s dřevem, brzdové obložení
 • obchodní označení: FK-11, FB 6110, Redux, Klej BF-2, Klej BF-4, Plastophel E,…
Syntetický kaučuk
 • spojuje: pryže, pryže s kovy
 • používá se pro spoje s rozdílnou délkovou roztažností spojovaných materiálů
 • obchodní označení: Alkaprén A 100, Chemoprén, Alkafén, Vukolep, Tirogum,…
Polyesterová lepidla
 • spojují: sklolamináty, dřevo, keramiku, kovy
 • obchodní označení: CHS Polyester 100, CHS Sadurit T-1, Stypol 40-6470, Mökodur L 5001,…
Akrylová a metakrylová lepidla
 • spojují: kovy, reaktoplasty, keramiku, pryže
 • obchodní označení: Solakryl B, Umacol M3, Fimpodyn 20, Fimofix, Loctite, Agomet,…