Tažení

Tažení je technologický postup tváření, při kterém je rovný plech, který byl předtím vystřižen, tvářen v polouzavřenou nádobu, která má obvykle rotační tvar. Podmínkou pro tažení je, že materiál musí mít dostatečnou tažnost.

Podle tvaru výlisku můžeme proces tažení dělit na tažení mělké a hluboké. Dále na tažení bez a se ztenčením stěny. Také na tažení rotačních a nerotačních tvarů.

 • nástroj – tažidlo – skládá se z tažníku, tažnice a většinou i přidržovače
 • deformace – k největší deformaci dochází v místě ohybu, u dna výtažku. Je zde vysoké tahové napětí a hrozí zde nebezpečí utržení dna.
Vznik vln

Při tažení se přesouvá značná část materiálu. Objem materiálu se během tažení vytlačuje, zvětšuje se výška nádoby a většinou se mění tloušťka stěny. Protože při tažení postupuje materiál z příruby do válcové části, má materiál v místě příruby snahu vlnit se. Při malém stupni deformace a při velké tloušťce materiálu se vlny netvoří. Vzniku vln můžeme zabránit přidržovačem. V případě použití přidržovače je nutné znát velikost měrného tlaku, který závisí na tloušťce plechu, jakosti plechu a součiniteli tažení. Proto celková síla přidržovače je součinem měrného tlaku a činné plochy přidržovače.

Proces tažení

Zatlačujeme-li tažník do tažnice, posunuje se plech přes tažnou hranu. Síla potřebná k tažení se kontroluje z podmínky pevnosti a válcové části nádoby, která se nesmí při tažení přetrhnout. Je nutné počítat se třením a zpevněním materiálu.

Při tažení se mezikruží mění na válec s nějakým průměrem a výškou z dřívějšího rozměru přístřihu.

V důsledku platnosti zákona stálosti objemu se objem kovu během procesu nemění.

Mazání

Ke snížení tření, ke snížení tažné síly a zlepšení kvality povrchu se používá mazání. Nejvíce se maže ze strany tažníku a mezi přidržovačem a materiálem.

Schéma - tažení

Zdroj: http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce/09.htm

Určování rozměrů přístřihu a počtu tahů

 • Většinu nádob nelze vytáhnout na jeden tah, proto volíme více operací.
 • První tah se provádí mělký o velkém průměru.
 • Každý další tah je na menší průměr a roste výška výtažku.
 • Počet tahů je poměr průměru přístřihu k poměru výtažku.

Operace tažení

 • prosté tažení
 • tažení se ztenčením stěny
 • zpětné tažení
 • žlábkování
 • protahování
 • rozšiřování nebo zužování
 • přetahování
 • objemové tažení