Spoje

Spoje součástí se skládají ze spojovaných a spojovacích součástí. Dělíme je na rozebiratelné a nerozebiratelné. Spojení součástí je buď bezprostřední (spoj neobsahuje spojovací součást) nebo pomocí spojovacích součástí.

Rozebiratelné spoje

Rozebiratelné spoje umožňují snadné uvolnění a opětovné obnovení spojení bez poškození součástí. Spoj může být se stálou nebo přestavitelnou polohou spojovaných součástí. Přestavitelná poloha může být dočasná nebo trvalá.
Rozebiratelnosti můžeme dosáhnout vhodným tvarem spojovaných součástí, pružnou deformací jedné ze spojovaných součástí (po vyvolání pružné deformace dojde ve styčných plochách ke vzniku třecí síly, která poté zajišťuje polohu jedné součásti vůči druhé.

Nerozebiratelné spoje

U těchto spojů je při uvolňování některá z jeho součástí deformována nebo poškozena. Po oddělení součástí nelze spoj znovu obnovit. Nerozebiratelný spoj se vytvoří trvalým přetvořením spojovací součásti nebo přidáním materiálu v tekutém nebo měkkém stavu nebo zalitím jedné součásti do druhé.

Spoje mohou umožňovat pohyb součástí (otáčení nebo posouvání). Většinou jsou ale nepohyblivé.
Na volbu druhu spoje má vliv způsob namáhání. Požadavkem na spojení může být jeho těsnost, poddajnost, uvolnitelnost, pevnost, přestavitelnost, cena, montáž nebo třeba spolehlivost proti samovolnému uvolnění. Vždy není možné vyhovět všem požadavkům a proto je třeba zajistit ještě proti uvolnění.
Při volbě spoje se také rozhodujeme podle počtu vyráběných kusů.