Výroba závitů

Výroba závitů – vnějších

 • Obrábění
  1. Soustružení na univerzálním soustruhu
  2. Frézování
  3. Broušení
 • Tváření
  1. Plochými závitovými čelistmi
  2. Závitovými válcovými hlavami
 • Ruční výroba
  1. Kruhová závitová čelist
  2. Dělená závitová čelist
  3. Závitořezné hlavy

Výroba závitů – vnitřních

 • Obrábění
  1. Soustružení
  2. Frézování
 • Tváření
 • Ruční výroba

Závity do kalených materiálu lze vytvořit elektroerozivně.

Soustružení závitů

Při soustružení je třeba zajistit rovnoměrný podélný posuv. Ten je odvozen od vřetene soustruhu. Z vřetene se otáčivý pohyb převede pomocí ozubených kol na vodící šroub a změní se na přímočarý posuvný pohyb pomocí vodící matice, která je spojena se suportem.
Potřebného počtu otáček vřetene a vodícího šroubu dosáhneme vhodnou volbou ozubených kol.

Druhy nožů
Radiální nože
 • patří mezi nejpoužívanější nože, jednoduchá příprava
 • při hrubování je úhel čela 5-10°. Při dokončování by měl být nulový, abychom zachovali profil.
Hřebenové nože
 • tvořeny z několika profilů
 • je u nich nutný řezný kužel
 • při dokončení je nutný velký výjezd
Hranolové nože
 • jsou výškově přestavitelné
 • možnost velkého počtu přeostření
Kotoučové nože
 • možnost velkého počtu přeostření
 • jednoprofilové a víceprofilové
 • osa nože je nad osou soustružení
Způsoby přísuvu závitového nože
Příčným posuvem

Nůž se pohybuje kolmo k ose obrobku. Tříska je odebírána oběma břity současně, tříska se hromadí u špičky nože a špička se velmi zahřívá. Tento způsob se využívá pro soustružení malých profilů převážně u litiny a barevných kovů.

Příčným a podélným posuvem

Nůž se pohybuje kolmo k ose obrobku a zároveň se nožovými saněmi přisouvá rovnoběžně s osou o hodnotu, která je rovna polovině kolmého přísuvu. Nůž odebírá třísku hlavně levým ostřím. Povrch dosahuje lepší kvality.

Šikmým posuvem natočením nožových saní

Nožové saně jsou vytočené o polovinu tvořícího profilu závitu. Tato metoda se používá hlavně pro výrobu hlubších závitů. Nedochází zde k pěchování třísky. Kvalita obrobené plochy je vysoká.

Prohlubování závitové drážky

Závitovým nožem nelze vytvořit závit najednou, protože by došlo k poškození nože. Z toho důvodu se závit soustruží na více záběrů.

Nastavení závitových nožů

Závitové nože nastavujeme do výšky osy soustružení, aby nedošlo ke změně jeho řezného úhlu a profilu závitu. Také je třeba nastavit nůž tak, aby osa jeho profilu byla kolmá k ose obrobku. Toho docílíme pomocí vzorku nebo závitové šablony.

Volba řezné rychlosti

Řezné podmínky jsou nejvíce ovlivněny materiálem nástroje a obrobku. Z důvodu vysokého namáhání špičky volíme 2x-3x menší hodnoty než při soustružení válcových ploch.

Soustružení zvláštních závitů

Mezi zvláštní závity patří závity těchto profilů:

 1. plochý
 2. oblý
 3. lichoběžníkový rovnoramenný
 4. lichoběžníkový nerovnoramenný

Výroba těchto závitů je podobná jako výroba ostrých závitů, akorát se profil dotváří postupně několika nástroji.

Oblý a lichoběžníkový závit se provádí nejprve zapichovacím nožem, který vytvoří pravoúhlou drážku. Poté se roztáhne levá a následně i pravá strana. Nakonec se zhotoví celý profil najednou. Z důvodu velkého řezného odporu je třeba odebírat malý průřez třísky.

U závitů s velkým stoupáním je třeba počítat se změnou nástrojového řezného úhlu na pracovní. Aby nástroj zvládl obrábění, musíme provést vytočení nože.

Soustružení vícechodých závitů

Způsoby výroby
Pootočením obrobku výměnnými ozubenými koly

Před najetím do druhého chodu si označíme polohu ozubených kol. Poté první kolo demontujeme a pootočíme vřetenem o úhel, který odpovídá počtu chodů (2 chody=pootočení o 180°). Následně převod opět spojíme a soustružíme druhý chod.

Pomocí speciální unášecí desky

Unášecí deska je vytvořena ze dvou sešroubovaných částí. První část je našroubována na vřetenu a druhá má na obvodu stupnici. Po vyrobení prvního chodu povolíme šrouby a pootočíme stupnicí spolu s obrobkem o požadovaný úhel.

Posunutím nožových saní

Nejjednodušší a v praxi nejpoužívanější způsob. Po dokončení prvního chodu se nůž posune o hodnotu rozteče závitu.

Soustružení kuželového závitu

Kuželový závit vytváříme tam, kde chceme malým počtem otáček šroubu dosáhnout pevného spojení.

Způsoby výroby
Příčným vysunutím koníku

Koník je vyosený o hodnotu excentricity. Díky tomu je osa kužele rovnoběžná s osou soustružení. Je nutno počítat s tím, že stoupání závitu nebude shodné s posuvem, kvůli tomu nutnost následného přepočtu.
Tímto způsobem se dají soustružit kužely jen s malým vrcholovým úhlem.

Pomocí vodícího pravítka

Touto metodou se dají soustružit vnitřní i vnější závity. Postup je podobný jako u předchozí metody.

Soustružení závitů v praxi

V praxi je třeba obrobek mazat olejem nebo jinou kapalinou k tomu určenou.
Při tvorbě vnitřních závitů se nejdřív předvrtá díra. Na jejím konci se vytvoří zápich a až potom soustružíme závit.

Frézování závitů

Velmi využívanou metodou výroby závitů je jejich frézování. Můžeme frézovat vnitřní i vnější závity. Často je tento způsob nejrychlejší a nejvhodnější pro výrobu závitů o velkém profilu, o velkém stoupání, při hrubování dlouhých závitů na pohybových šroubech,…
Obrobek je u frézování většinou upnut mezi hroty vřetene dělícího přístroje a koníku. Požadovaného tvaru drážky dosáhneme správným zvolením nástroje a přesnými výpočty.

Způsoby frézování závitů

Frézování závitů kotoučovou frézou

Využívá se hlavně na výrobu lichoběžníkových závitů a u dlouhých závitů.
Provádí se s nimi pouze hrubování, protože kotoučová fréza částečně deformuje závit. Nástroj je upnutý pod úhlem stoupání šroubovice, z toho plyne, že břity jsou kolmo na šroubovici. Díky tomu nedochází ke tření hřbetních ploch nástroje o boky závitů. Díky tomu kvalitní obrábění.
Používaná fréza má tvar shodný s profilem závitu. Závitová drážka se ve většině případů vytvoří jedním záběrem, pouze závity o velkém profilu se frézují více záběry.

Frézování závitů hřebenovou frézou

Využívá se pro výrobu krátkých závitů a závitů s menším stoupáním.

Závitové hřebenové frézy mají na obvodě radiální zápichy tvořící v osovém řezu frézy ozubený hřeben závitového profilu. Fréza se posouvá ve směru osy o jedno stoupání na otáčku. Obrobek se otáčí a zároveň se posouvá. Fréza se otáčí nezávisle na otáčkách obrobku.

Na vytvoření závitu je třeba asi 1,1 otáčky, protože se musí počítat s najížděním na hloubku závitu. Celková délka frézy musí být asi o 2 stoupání frézy větší, než je délka závitu obrobku.

Tento způsob je produktivnější než u jednoprofilových fréz.

Druhy hřebenových fréz:

 1. se stopkou
 2. nástrčné
Rychlostní frézování závitu

U této metody se obrobek pouze otáčí kolem své osy. Nástroj, který je upnutý ve zvláštní hlavě, se otáčí velkou rychlostí kolem obrobku a současně koná pohyb podél obrobku. Tyto pohyby musí být zkoordinovány, aby bylo zaručeno vyfrézování požadovaných hodnot závitu.
Okružování závitů-jedna z metod rychlostní tvorby závitů. Okružovací hlava s upnutým nástrojem (možnost upnutí více nožů) krouží kolem obrobku, který je uložen mimo střed. Obrobek se otáčí. Nůž je v kontaktu s obrobkem pouze v jednom místě.
Zpracování závitů touto metodou je přesnější a čistší než u ostatních metod.

Tváření vnějšího závitu