Měření teploty

Teplota patří mezi základní fyzikální veličiny. Hlavní jednotkou jsou Kelviny, vedlejší jednotkou jsou stupně Celsia.

0[°C]=273,16[K]

Pro konstrukci teploměrů byla stanovena mezinárodní praktická teplotní stupnice, která obsahuje řadu pevných dobře reprodukovatelných tzv. primárních bodů. Ty jsou stanoveny za normálního tlaku.

Základní primární body
 • Bod varu kyslíku
 • Trojný bod vody
 • Bod varu vody
 • Bod varu síry
 • Bod tuhnutí stříbra
 • Bod tuhnutí zlata

Druhy teploměrů

Dilatační teploměry

 • využívají změny délky nebo objemu při změně teploty.
Plynové
 • využívají se pro laboratorní účely. Se změnou teploty dochází ke změně tlaku plynu v nádobce.
Kapalinové
 • využívají teplotní roztažnosti kapaliny. Jako kapalina se používá například rtuť (-38°C ÷ 300°C), obarvený líh (-113°C ÷ 50°C), cín (250°C ÷ 1500°C) a další.
 • Při měření vysokých teplot je nádobka vyrobená z křemenného skla.
 • Jednoduché
 • Přesné
 • Levné
 • Obtížné pro automatizaci
Kovové
 • monometalické – mají teploměrný element z materiálu s největším součinitelem tepelné roztažnosti, který je uložen v obalu s nejmenším součinitelem tepelné roztažnosti (invar).
 • bimetalické – má teploměrný element bimetalický pásek, který se při ohřátí ohne na stranu kovu s menší tepelnou roztažností.

Tlakové teploměry

 • základ tvoří jímka stálého objemu naplněná teploměrnou látkou. S narůstající teplotou roste tlak uvnitř nádoby, který měříme. Stupnice je však upravená na °C.
 • teploměrnými látkami mohou být: vzduch, hélium, methylalkohol,…

Odporové teploměry

 • využívají toho, že elektrický odpor kovů se vzrůstající teplotou stoupá. Měří se velikost procházejícího proudu v obvodu, který měříme.

Termistory

 • základ tvoří termistor, což je směs oxidu niklu, kobaltu, manganu, titanu, mědi, atd. slisované a spečené do vhodného tvaru.
 • při změně teploty se termistory chovají obráceně než kovy (odporové články). Jejich odpor se vzrůstající teplotou klesá.
 • v rozsahu 0°C ÷ 100°C jsou tyto teploměry velmi citlivé.
 • rychle reagují na změnu teploty.

Termoelektrické teploměry

 • využívají termoelektrického jevu. Dva různé kovy, vodivě na dvou koncích spojené, dávají vznik termoelektrické síle, jestliže jsou spoje zahřáté na různé teploty. Velikost napětí závisí na použitých kovech a na rozdílech teploty na teplých a studených spojích.
 • používané kovy:
 1. železo-konstantan (0°C ÷ 700°C)
 2. wolfram-molybden (0°C ÷ 2300°C)
 3. měď-konstantan (-250°C ÷ 300°C)

Radiační teploměry

 • využívají k měření elektromagnetického záření vydávaného měřeným tělesem.
Pyrometry optické
 • porovnávají jas záření vydávaného předmětem hoření s jasem umělého světelného zdroje. Aby se vyloučil vliv barvy předmětu, měří se v jednobarevném světle.
Pyrometry totálně radiační
Pyrometry barvové
 • teplotu (vlnovou délku záření) vydávanou předmětem záření můžeme posuzovat podle barevného spektra.